Školská rada

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)

Členové školské rady

Miroslava Popelková –  zástupce zřizovatele

Mgr. Milena Maňásková – zástupce pedagogických pracovníků školy

Ema  Mračková – předseda, zástupce rodičů

Funkční období členů školské rady je tři roky. Současná školská rada pracuje od ustavující schůze dne 15. října 2019.

 ŠKOLSKÁ RADA 

  •    schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  •    schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich      změny,
  •    schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  •    se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  •    projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodářství,
  •    projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  •    podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen se zúčastnit zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané koly. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádně uskutečnění voleb do školské rady.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

 

 

Kontakt

ZŠ Věrovany Věrovany 102
783 75
585964360 - kancelář školy
725773008 - školní družina
zs.verovany@seznam.cz